Od 12 czerwca Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Pałacem Młodzieży prowadzi świetlicę profilaktyczno-wychowawczą „Zmieniamy Świat”.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady, na podstawie ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019 (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4902).

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”. Konkurs ma za zadanie poszerzenie liczby osób, do których trafiać będzie pomoc stypendialna; poprawę szans edukacyjnych uczniów i studentów; promocję i rozwój uzdolnień oraz wsparcie aspiracji edukacyjnych uczniów i studentów w Województwie Małopolskim.

Został on przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez ministra. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Mowa o otwartym konkursie ofert na na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”. Termin składania ofert to 18 sierpnia br.

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej kampanii „Dopalacze kradną życie”. Oferty można składać do 19 sierpnia 2015 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w XXI otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2015.