W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na potkanie informacyjne, które odbędzie się 6 maja (piątek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 w sali nr 117 (I piętro).

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowe formularze będą obowiązywać od 10 maja br.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na potkanie informacyjne, które odbędzie się 21 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 w sali nr 117 (I piętro).

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Każde dziecko ma talent”.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert: w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego” oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: WKL–1.2 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2016”, WKL–2.2 „Wydawnictwa o Tarnowie” i WKL–3.2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”.

Ustawa o z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Opracowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Program jest jednym z elementów realizacji postanowień ustawy. Ma on na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie, angażującego w sposób optymalny zasoby Miasta.

Prezydent Roman Ciepiela podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na realizację zadań pn.: WKL–1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2016”, WKL–2 „Realizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej w mieście Tarnowie”, WKL–3 „Wydawnictwa o Tarnowie”, WKL–4 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”, WKL–5 „Aktywne lato w mieście – sztuka w przestrzeni publicznej – Wałowa Street Art”.

Celem otwartego konkursu ofert jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce.