Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe”, „Wakacje z piłką nożną”, „Weekendy z piłką ręczną”.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosiła dwa konkursy ofert - w zakresie sportu oraz w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO wygrało dwa konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa. Trwa nabór uczestników.

Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze wschodu” w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Prezydent Tarnowa podpisał zarządzenie ogłaszające otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych odbędzie się 26 lutego (piątek) o godz. 11.00 w sali nr 8 (parter) w budynku UMT przy ul. Goldhammera 3.

Jak wynika z informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego w ubiegłym roku 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się oddać więcej niż 66 tysięcy mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W efekcie na konta stowarzyszeń i fundacji wpłynęły ponad trzy miliony złotych. Przy wypełnianiu tegorocznych rozliczeń podatkowych warto pamiętać zwłaszcza o lokalnych organizacjach.

2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). Spotkanie informacyjne w Tarnowie dotyczące konkursu odbędzie się 15 lutego br. o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na zadanie w obszarach promocji i organizacji wolontariatu, edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów oraz turystyki (dotyczy rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego).