Rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych to główny cel powstającej „Małopolskiej Sieć Dialogu Obywatelskiego”. Poniżej publikujemy zaproszenie do uczestnictwa w tym projekcie.

Znamy już podmioty, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W sumie do organizacji pozarządowych trafi 100 tysięcy zł.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: popularyzacji idei wolontariatu; zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat; stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego/ mieszkańców Małopolski w wolontariat oraz promocji wolontariatu pracowniczego.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.​ W związku z powyższym informujemy, że w ramach ww. projektu rozpoczął się nabór na ostatnie bezpłatne szkolenie wyjazdowe pn. „Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące organizacji pozarządowych”.

W najbliższy poniedziałek (16 lutego br.) odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych składaniem wniosku do konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, a także działalności na rzecz tarnowskich seniorów. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w Tarnowskim Centrum Kultury przy Rynku 5.

Organizacje pozarządowe mogą już składać oferty na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, a także działalności na rzecz tarnowskich seniorów.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Lider projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” – III edycja

Ruszyła kolejna edycja „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Służy on wspieraniu projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W tym roku na jego realizację minister pracy przeznaczył 5 mln zł. Organizacje, które wygrają w konkursie, mogą liczyć na dotację w wysokości od 50 do 300 tys. zł.

Oferty organizacje pozarządowe mogą składać do 25 lutego br. Za dochowanie terminu uważa się doręczenie oferty przed jego upływem, osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miasta Tarnowa – Kancelaria Główna w Wydziale Administracyjnym, ul. Nowa 4, 33 – 100 Tarnów.

W 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie przewiduje wymierzenie kar ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej wobec 1000 osób. Przewidywana niezbędna liczba godzin, w trakcie których ma być wykonywana praca społecznie użyteczna przez jednego skazanego jest szacowana na 20 godzin w stosunku miesięcznym. Prace te mogą być również wykonywane w fundacjach i stowarzyszeniach niosących pomoc charytatywną lub w organizacjach, które reprezentują społeczność lokalną.