Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na sześc zadań w zakresie w zakresie kultury fizycznej. 

Województwo małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”.

Prezydent Tarnowa ogłosił kolejne konkursy na realizację zdań publicznych. To w sumie pięć zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Urząd Miasta Tarnowa ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2016 roku”. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 11 grudnia.

Ze względu na zmiany wysokości środków planowanych na realizację programu wprowadzone w § 19 pkt 6 oraz wykreślenie pkt 7 w § 19 wydłużony został termin wnoszenia uwag i wniosków do projektu uchwały.

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej wspólnie z CH MAX, Radiem RDN Małopolska i Klubem Dobrze Nastawionych zapraszają na otwarte spotkanie „Nie dla czadu".

Dwa, pierwsze w Tarnowie Centra Integracji Społecznej rozpoczęły swoją działalność. Ich zadaniem jest wsparcie osób o mniejszych szansach, wykluczonych w adaptacji w normalnym społeczeństwie, a w szczególności na rynku pracy poprzez udział w różnych warsztatach, szkoleniach i spotkaniach integracyjnych. 

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie w dalszym ciągu realizuje akcje w ramach Akademii Świadomego Obywatela.

Do 13 listopada br. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwał w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020”.

Ruszyło głosowanie internetowe, którego celem jest wyłonienie Laureata Nagrody Internautów w ramach Nagrody „Kryształy Soli” – edycja XI, rok 2015.