Urząd Miasta Tarnowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na spotkanie dot. współpracy Miasta Tarnowa z NGO w 2014 r. Na spotkaniu omówione będą w szczególności zagadnienia ważne dla organizacji, które zamierzają składać swoje oferty na realizację zadań publicznych na 2014 r.

Program spotkania:

Urząd Miasta zaprasza tarnowskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok