Bank Zachodni WBK zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w ramach którego zostanie sfinansowanych aż 305 pomysłów lokalnych społeczności. W puli nagród jest łącznie kwota 1,5 miliona złotych!

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, został poddany konsultacjom.

Urząd Miasta Tarnowa, w ostatnim okresie czasu zaktualizował posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane informacje posłużyły do stworzenia bazy danych, która jest dostępna na stronie: www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Wspolpraca-z-NGO/Baza-organizacji-pozarzadowych.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałane 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.