Przypominamy zarządom stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie, że do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mają obowiązek, zgodnie z treścią art. 8 ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923), dostosować swoje statuty do wymagań ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w tym zarejestrować zmianę statutu w sądzie rejestrowym.

Konkursy dotyczą realizacji następujących zadań publicznych: ”Małopolska Gościnna” oraz „Mecenat Małopolski”.

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach  Małoppolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Termin seminarium w Tarnowie to 18 stycznia 2017r. , godz. 11:00 (rejestracja od godz. 10:30), ul. Wałowa 10 (Sala Lustrzana).  

Podobnie jak rok 2015, tak i 2016 Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” prowadzące Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową zaliczyć może do udanych. Dzięki wsparciu i współfinansowaniu przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa projektu digitalizacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie (w 2015 podobnej pomocy udzielił Wydział Marki Miasta), kolejny raz udało się znacząco zwiększyć zasób zdigitalizowanych obiektów w T-GBC.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”. Termin składania ofert mija 24 stycznia 2017 r.