Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust.1 pkt 2, art.46 pkt 1i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/247/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanych części ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu położonego 
w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 23 sierpnia 2016 r. do 20 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 3,  
w pok. 119 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.

w poniedziałki w godz. 7 30 – 18 00, od wtorku do piątku w  godz. 7 30 – 15 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r(wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 3 
w pokoju 119 ( I piętro ) o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnowa – w Urzędzie Miasta Tarnowa lub drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pliki do pobrania: