Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków – Przemyśl. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/120/2015 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków – Przemyślwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 12 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 3, 
w pok. 119 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.

w poniedziałki w godz. 7 30 – 18 00, od wtorku do piątku w  godz. 7 30 – 15 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 3, pokój 119 (I piętro) o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany planu w zakresie wprowadzonych zmian należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnowa – w Urzędzie Miasta Tarnowa lub drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

prognoza.pdf 591,30 kB
uchwała.pdf 578,67 kB