Obwieszczenie

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust.1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/199/2015 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowychwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 15 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 3, 

w pok. 118 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.

w poniedziałki w godz. 7 30 – 18 00, od wtorku do piątku w  godz. 7 30 – 15 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 marca 2018 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Goldhammera 3, pokój nr 8  (sala narad) od godz. 1500.

Ponowienie wyłożenia dotyczy części projektu zmiany planu (wyłącznie ustalenia oznaczone w tekście kolorem czerwonym, a na rysunku planu czerwoną linią), na której wprowadzono zmiany wynikające
z rozpatrzenia uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnowa – w Urzędzie Miasta Tarnowa lub drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.