TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa.

Kandydaci  na członków rad nadzorczych powinni spełniać następujące wymagania:

1)    wykształcenie wyższe,

2)    zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, o którym mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.) lub są zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 rozporządzenia,

3)    nie podlegają ograniczeniom i zakazom pełnienia funkcji we władzach spółek oraz
w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego zgłoszenia w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa, spełniające powyższe warunki, proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej do Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, pokój nr 230.

Do kwestionariusza należy dołączyć kopię dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, a w przypadku osób zwolnionych z obowiązku złożenia egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zwalniających 

z egzaminu.

Termin składania kwestionariuszy umożliwiających wpis do bazy jest nieograniczony.

Informacja potwierdzająca rejestrację lub odmowę jej dokonania w bazie kandydatów zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu. Rejestracja w bazie kandydatów nie gwarantuje powołania do rady nadzorczej, a jedynie stwarza taką możliwość.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 14 688 28 54 lub 14 688 28 88.

Kwestionariusz do pobrania poniżej: