O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie, w rejonie ulic: Orkana, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej

znak: TR-RM.6721.20.2012/2014

O godz. 13.00 13 lipca 2014 r. pogotowie przeciwpowodziowe zostało odwołane.

Od godz. 8.00 12 lipca 2014 r. na terenie Tarnowa do odwołania obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów informuje, że CRP KEP służy:

W lipcu br. terminy dyżurów konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Andrzeja Ziembowskiego ulegają zmianie z powodu urlopu zdrowotnego. Dyżur z 10 lipca zostaje przełożony na 23 lipca, a dyżur z 17 lipca na 30 lipca. Pozostałe terminy dyżurów bez zmian.

30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nowe karty są wydawane od 1 lipca.

Proponowany porządek posiedzenia: