Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia stycznia 2014 r. o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem Nr 2/2014 z 16 stycznia 2014r. uchylił rozporządzenie z 15 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, w związku z wygaśnięciem ognisk wścieklizny i nie stwierdzeniem kolejnych przypadków choroby oraz przeprowadzeniem sanitarnego odstrzału lisów.