Archiwum

Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Ich druga tura – tam, gdzie będzie to konieczne w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów - dokładnie dwa tygodnie później, czyli 30 listopada.

Wybory Ławników Sądowych 2016-2019

W 2015 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2011 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie informację dotyczącą ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ilości ławników do wyboru na kadencję 2016 – 2019: 

 1. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie – 6 osób.
 2. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 7 osób.
 3. Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 22 osoby.
 4. Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 osoby.

Łącznie – 38 ławników.

Zgodnie z powyższym, zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, II piętro, pokój 210 lub 214.  Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać również telefonicznie, pod numerem 14 68-82-809.

Kto może zostać ławnikiem sądowym?

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Tarnowie co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydować na ławnika powinna osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się  następujące dokumenty:

 1. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, z którym Fundusz zawarł umowę
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód
  o świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
  nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • Dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście jako pierwsze.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Rada Miejska w Tarnowie nie później niż w październiku 2015 r. w głosowaniu tajnym wybierze spośród zgłoszonych kandydatów ławników sądowych.