TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Zdrowie / Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej

Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej współfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Populacja:
Program skierowany jest do 10 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
Zadanie polega na prowadzeniu cyklu indywidualnych i grupowych zajęć ogólno usprawniających i terapeutycznych (psychologicznych, rewalidacyjnych, logopedycznych). Zajęcia prowadzone są według opracowanych przez terapeutów indywidualnych planów terapii. Ponadto rodzice dzieci otrzymują instruktaż do pracy w warunkach domowych.

Realizator:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5b, tel. 14 626 84 89. Zadanie bezpośrednio wykonywane jest przez NZOZ Punkt Wczesnej Interwencji przy ulicy Zbylitowskiej 9a, kontaktowy nr tel. 14 627 10 22.

2. „Diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia społecznego”

Populacja:
Program skierowany jest do 12 uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 9 z klasami integracyjnymi zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa. 

Zakres:
Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych: zajęcia ruchowe ogólnie usprawniające z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia psychologiczno - rewalidacyjne z elementami stymulacji sensorycznej, zajęcia terapii behawioralnej prowadzone indywidualnie oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców uczniów niepełnosprawnych.

Realizator:
Stowarzyszenie „TO CO WSPÓLNE”, ul. Marii Dąbrowskiej 6, tel. 14 690 81 10 lub 606 406 110.

3. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz terapia sensoryczna”

Populacja:
Program skierowany jest do 10-12 dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
W ramach zadania  prowadzone są zajęcia terapii logopedycznej  wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych,  zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia indywidualnej terapii psychologicznej, ćwiczenia ruchowe ogólnie usprawniające.

Realizator:
Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

4. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Populacja:
Program skierowany jest do 10-12 dzieci z zespołem Downa zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
W ramach zadania  prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej w tym ćwiczenia korekcji wad postawy, zajęcia grupowej terapii zajęciowej, zajęcia logopedyczne wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Ponadto organizowane są dla rodziców spotkania z dietetykiem.

Realizator:
Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

5. „Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych  na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”

Populacja:
Program skierowany jest do 73 osób dorosłych przewlekle i obłożnie chorych, ze znacznie  ograniczoną  zdolnością poruszania się zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
W ramach programu dokonywana jest przez lekarza ocena stanu zdrowia i potrzeb, następnie sporządzany jest plan rehabilitacji indywidualnej. Przeprowadzany jest cykl rehabilitacji ogólno usprawniającej poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej napięcie mięśniowe u chorych. Ponadto prowadzona jest indywidualna terapia psychologiczna według zaleceń lekarza.

Realizatorzy:
1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14,
tel. 14 688 90 17.

2) Stowarzyszenie “Aktywni Dla Zdrowia”,  ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11

3) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, ul. Bema 14, tel. 884 222 082

 

6. „Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”

Populacja:
Program skierowany jest do 46 osób dorosłych przewlekle chorych z ograniczoną sprawnością ruchową, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
W ramach programu prowadzona jest rehabilitacja ruchowa poprzedzona lekarską oceną stanu zdrowia pacjenta i dostosowana do jego potrzeb zdrowotnych między innymi kinezyterapia,  muzykoterapia. Ponadto udzielane jest wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych działaniami zadania.

Realizatorzy:
1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14,
 tel. 14 688 90 17

2) Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”, ul. Bitwy pod Studziankami 8,
tel. 608 447 869

7. „Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii”

Populacja:
Program skierowany jest do 45 kobiet u których wykryto raka piersi, kobiet po mastektomii oraz w trakcie leczenia, a także kobiet, które zakończyły leczenie, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
Realizacja zadania obejmuje działania terapeutyczne, polegające na realizacji  rehabilitacji fizycznej skierowanej na zniesienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchowych. W ramach zadania odbywają się grupowe ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Wykonywane są zabiegi masażu limfatycznego oraz tapping. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

Realizator:
Stowarzyszenie „Klub Amazonka”, ul. Lwowska 178 a, tel. 14 631 53 06 (czynny we wtorki w godzinach 10.00-13.00).

 8. „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Populacja:
Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn obłożnie lub terminalnie chorych, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
W ramach programu nieodpłatnie użyczany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób obłożnie i terminalnie chorych. Rodziny chorych mogą liczyć na pomoc wolontariuszy w zakresie obsługi wypożyczanego sprzętu, naprawy w razie awarii. Nieodpłatne użyczanie sprzętu ułatwia choremu realizowanie podstawowych potrzeb, a także pomaga rodzinie prawidłowo opiekować się chorym.

Realizator:
Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama, ul. Krakowska 41, tel. 14 692 80 19.

9. „Edukacja prozdrowotna – Podstawowe kursy pierwszej pomocy”

Populacja:

Nauczyciele tarnowskich szkół.

Zakres:

Zorganizowanie trzech kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Realizator:

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Bezpośrednim wykonawcą zadania jest Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie, ul. Do Huty 17,

 

 

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

1. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

Realizatorzy:

1.Miejska Przychodnia Lekarska Nr III, ul. Wałowa 22, tel. 14 688 90 20,

2.Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5, ul. Długa 18, tel. 14 624 22 17 lub 14 624 21 70.

2. „Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka-szczepienia przeciwko grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”

Populacja:

Kobiety i mężczyźni w wieku od 65 roku życia, mieszkańcy Tarnowa.

Zakres:

Wykonywanie szczepień przeciwko grypie po wcześniejszej kwalifikacji lekarskiej. Szczepienia będą wykonywane od 10 września 2017 r.

Realizatorzy:

1.Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o., ul. Wałowa 22, tel. 14 688 90 22

2.NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o.ul. Długa 18,tel. 14 624 22 17 lub 14 624 21 70

3.Centrum Medyczne „KOL-MED” SPZOZ, Plac Dworcowy 6, tel. 14 688 60 18 lub 14 688 60 34

4.nMedica s.c. Jolanta  Nachel, Krzysztof Nachel,, ul. Parkowa 2, tel. 14 628 41 43