TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 r.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 r.

Po raz kolejny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie.

1. Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – Obszar B

Adresaci pomocy:

- powiaty,

- podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne* lub środowiskowe domy samopomocy.

Maksymalne dofinansowanie: 150.000 zł

Intensywność pomocy: 30%

Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1.01.1995 r.

 

* placówka edukacyjna – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

d) szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

e) szkoły artystyczne,

f) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

g) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

h) bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

i) placówki oświatowo-wychowawcze,

j) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich.

 

2. Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prywatnych – Obszar C (dofinansowanie części kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych)

Adresaci pomocy:

- gminy,

- powiaty,

- organizacje pozarządowe.

Maksymalne dofinansowanie: 34.000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

Intensywność pomocy: 70%

 

3. Likwidacja barier transportowych – Obszar D (dofinansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych)

Adresaci pomocy:

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych* prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Maksymalne dofinansowanie:

a) 80.000 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000 zł dla autobusów.

Intensywność pomocy: 60%, a w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej 70%

 

* placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

a) organizację pozarządową,

b) jednostkę samorządu terytorialnego;

 

Realizatorem wyżej wymienionych zadań jest Gmina Miasta Tarnowa.

 

Informacje na temat realizacji programu oraz druki wniosków umieszczone są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

Informacje na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:  14 68-82-530.

Projekty wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Tarnowa w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Goldhammera 3, pokój nr 311 w terminie do dnia 5 lutego 2018 r.

 

 

Dodatkowo, o przyznanie pomocy w ramach Obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) organizacje pozarządowe mogą ubiegać się za pośrednictwem Małopolskiego Oddziału PFRON – tel. kontaktowy: 12 31 21 418.

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2018 r.

Wysokość dofinansowania: do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Intensywność pomocy: 25%

 

 

Wniosek (dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa):

 

 

 

 

 

Wystąpienie (dotyczy pozostałych podmiotów):