TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów w 2018 r.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów w 2018 r.

Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:

 • posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę – na podstawie wypełnionego załącznika nr 1 do wniosku.

 

I. OPŁATA ZA NAUKĘ:

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):**
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy

niezatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% nie dotyczy
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym(więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

**z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca  którego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę – na podstawie wypełnionego załącznika nr 1 do wniosku.

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 31 pkt 34 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)w 2018 roku”, w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336)
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów zastępujących po sobie, sumują się),
 • staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065  z późn. zm.)

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę – na podstawie wypełnionego załącznika nr 1 do wniosku.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów czesnego, poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie (m.in. posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności) musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub/i w okresie objętym refundacją kosztów.

 

 

II. DODATEK NA UISZCZENIE OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (bez dodatku na pokrycie kosztów kształcenia).

 

 

III. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA:

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który wynosi maksymalnie 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (przydzielane na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do formularza wniosku),
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Tarnowskiej Rodziny (na podstawie przedłożonej do wglądu Karty),
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Dodatek ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość jest uzależniona od postępów w nauce danego wnioskodawcy:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przedłożeniu do Urzędu Miasta Tarnowa informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

 

TERMIN ZADANIE
12 - 30 marca 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II – rok akademicki/szkolny 2017/2018
31 maja 2018 r. termin zakończenia wypłat dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30 marca 2018 r.
3 września – 10 października 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II – semestr zimowy 2018/2019
1 kwietnia 2019 r. Termin zakończenia wypłat dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do 10 października 2018 r.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

 

 

UWAGA !!! Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 w pokoju nr 313 (III piętro) – w budynku znajduje się winda (wejście od ul. Waryńskiego).

Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 14-688-25-30 lub 14-688-28-33 oraz na stronie internetowej PFRON – Aktywny samorząd.

 

Do pobrania:

Wniosek.doc 753,50 kB
Wniosek.pdf 333,59 kB