TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Chcesz zdobyć doświadczenie i uprawnienia zawodowe?

Chcesz zdobyć doświadczenie i uprawnienia zawodowe?

Trwa rekrutacja na warsztaty w ramach projektu „CISERWIS”!

Centrum Integracji Społecznej działające przy Spółdzielni Socjalnej SerwiS w ramach projektu „CISERWIS” ogłasza rekrutację do:

  • Warsztatu budowlanego
  • Warsztatu gastronomicznego
  • Warsztatu wikliniarsko-pamiątkarskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Planowany termin rekrutacji od 15.05.2018 r. do 30.05.2018 r.

 

Warsztaty zlokalizowane są w centrum Tarnowa, wyposażone w profesjonalny sprzęt, materiały do ćwiczeń i prowadzone są przez doświadczony, wykwalifikowany personel. Organizacja zajęć w CIS pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego w poszczególnych warsztatach, nabycie kompetencji społecznych oraz wsparcie w zakresie znalezienia zatrudnienia.

Udział w warsztatach mogą wziąć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Centrum działa zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1828). Okres przebywania w CIS może wynosić od 1 do 1,5 roku w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestników. Uczestnikom warsztatów przysługuje:

- świadczenie reintegracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 831,10 zł brutto),

- prawo do ubezpieczenia zdrowotnego pokrywanego przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika/-czki,

- jeden posiłek dziennie,

- zwroty kosztów dojazdu,

- odzież ochronna, szkolenie BHP, badania lekarskie,

- możliwość uzyskania uprawnień/kwalifikacji (np. kucharz-czeladnik, uprawnienia SEP),

- wsparcie personelu zatrudnionego w CIS w tym: pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy.

 

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w warsztatach można uzyskać telefonicznie pod numerem 570 800 065 lub na stronie www.cistarnow.pl