TARNÓW / Galeria / Galeria - Miasto / Galeria - Miasto 2017 / Spotkanie wigilijne dla samotnych