TARNÓW / Edukacja / Strategia edukacyjna

Strategia edukacyjna

MISJA

Stwórzmy społeczność uczącą się poprzez budowanie kapitału społecznego oraz współpracę między wszystkimi sektorami życia społecznego, a w szczególności instytucji, organizacji i firm aktywnych w obszarze edukacji, dla zapewnienia najlepszych możliwości uczenia się przez całe życie ogółowi mieszkańców.

WIZJA

 • W edukacji funkcjonuje system zarządzania jakością i zapewnienia jakości.
 • Podejmowane działania są spójne wewnętrznie, celowe, ukierunkowane na rozwój edukacji.
 • Baza i wyposażenie szkół umożliwiają wysoką jakość kształcenia oraz bezpieczną realizację procesu wychowania i opieki.

 

Strategia rozwoju edukacji obejmuje 5 współzależnych obszarów:

 1. Wychowanie
 2. Jakość edukacji szkolnej.
 3. Przedsiębiorczość.
 4. Model społeczności uczącej się.
 5. Jakość życia – uczestnictwo w kulturze i promocja zdrowego stylu życia.

Cele strategiczne:

 1. Zbudowanie systemu zapewniania jakości pracy szkół i placówek oświatowych.
 2. Budowanie pozycji Tarnowa jako regionalnego ośrodka edukacyjnego.
 1. Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej.
 2. Rozwój bazy dydaktycznej i sportowej.
 3. Stworzenie systemu doskonalącego jakość pracy.
 4. Wspomaganie dyrektorów w zarządzaniu i zapewnianiu jakości pracy.
 1. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji.
 2. Rozwój szkolnictwa niepublicznego.
 3. Poprawa szans zawodowych absolwentów tarnowskich szkół.
 4. Rozwój środowiska naukowego.

III. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

 1. Kontynuowanie działań systemowych Miasta w zakresie wychowania, profilaktyki zaburzeń w rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych.
 2. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek oświatowych.
 4. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.

IV. Uczenie przedsiębiorczości w praktyce.

 1. Wspieranie nabywania doświadczenia zawodowego przez młodzież w formie staży, praktyk zawodowych, pracy sezonowej, wolontariatu itp.
 2. Rozwijanie szkolnych programów kształcenia postaw przedsiębiorczych przy aktywnym udziale lokalnego biznesu.
 3. Tworzenie warunków do realizowania przez młodzież projektów na rzecz własną i środowiska.
 4. We współpracy z przedsiębiorcami tworzenie środowiska dla wymiany wiedzy i doświadczeń.
 5. Wspieranie pozytywnie ukierunkowanej aktywności młodzieży, włączanie jej
  w procesy decyzyjne.

V. Realizowanie modelu społeczności uczącej się przez wszystkich mieszkańców Tarnowa w formie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

 1. Wspieranie budowania kapitału społecznego na rzecz edukacji poprzez tworzenie sieci kontaktów i wymiany wiedzy.
 2. Przedstawianie oferty edukacyjnej dla ludzi w każdym wieku przez instytucje
  i organizacje funkcjonujące w mieście.
 3. Doskonalenie warunków uczenia się dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
 4. Tworzenie płaszczyzny komunikacji społecznej, pozwalającej popularyzować przez Miasto w porozumieniu z mediami ideę społeczeństwa opartego na wiedzy.
 5. Rozwój miejskiej ogólnodostępnej bazy danych o przedsięwzięciach edukacyjnych.