TARNÓW / Biznes / Fundusze dla przedsiębiorców

Fundusze dla przedsiębiorców

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Mickiewicza 6, pok. 116;  tel. 14 68 82 820

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małoplskiego 
Pooddziałanie  Zadanie Beneficjent Nabór  Instytucja
  Oś I Gospodarka Wiedzy       
1.2.1.Projekty badawczo-rozwojowe przedsiebiorstw  W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie: nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, walidacja danego rozwiązania, uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej), wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego). Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa,konsporcja przedsiębiorstw z udziłam mikro,małych i średnich przedziębiorstw, konsorcja  przedsiębiorstw z udziałem jednostek  naukowych, uczelni,organizacji pozarzadowych, instytucje otoczenia biznesu  I Kw. 2017 Małoposkie Centrum Przedsiębiorczości
1.2.3. Bony na innowacje  A. mały bon na innowacje B. duży bon na innowacje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa II Kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
1.3 Małopolskie Centra Innowacji Wsparcie infrastrukturalne  instytucji otoczenia biznesu - ośrodków innowacji, w  szczególności infrastruktury  badawczor- rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty  proinnowacyjnych usług świadczonych  na rzecz firm technologicznych.  instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacji I Kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  Oś III Przedsiębiorcza Małopolska       
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP A. nowe modele biznesowe B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej C. udział w w imprezach targowowystawienniczych D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny F. dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa III kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.4 Dotacje dla MŚP B. inwestycje w przedsiębiorstwa
dostarczające urządzenia niezbędne
do produkcji energii z OZE 
mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce II Kw.2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.5 Bony na doradztwo  A.bon na specjalistyczne doradztwo mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce III Kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA      
4.2 Eko-Przedsiębiorstwa A. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł C. kompleksowy projekt obejmujący:(a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa IV kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  VIII. RYNEK PRACY      
8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji przedsiębiorcy, uczelnie, partnerzy społeczni i gospodarczy,organizacje pozarządowe. IV kw. 2017 Wojewódzki Urząd Pracy
8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy,organizacje pozarządowe. I kw. 2017 Wojewódzki Urząd Pracy
8.4.2 Adaptacja do zmian A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy,organizacje pozarządowe. IV kw. 2017 Wojewódzki Urząd Pracy
8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu) przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy,organizacje pozarządowe. II kw. 2017 Wojewódzki Urząd Pracy
  X WIEDZA I KOMPETENCJE      
10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna  B. małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa  Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych( nie dotyczy osób prowadzących  dziąłnośc oświatową   na podstawie  przepisów odrębnych) I Kw. 2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
10.2.4.Kształcenie zawodowe  osób dorosłych   A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji
Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących  dziąłnośc oświatową   na podstawie  przepisów odrębnych) II Kw.2017 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Pooddziałanie  Zadanie Beneficjent Nabór  Instytucja
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców. Konkurs przeznaczony dla MŚP. ogłoszenie konkursu              1.02. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 1. 03. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 30. 06 2017 r.                 ogłoszenie konkursu sierpień 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków wrzesień 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków  grudzień 2017 r.   Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców. Konkurs przeznaczony dla dużych                                przedsiębiorców. ogłoszenie konkursu              1.02. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 1. 03. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 30. 06 2017 r.                  ogłoszenie konkursu sierpień 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków  wrzesień 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków  grudzień 2017 r.   Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego INNOCHEM
sektor chemiczny
Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania.  Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu              10.01. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 1. 03. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 28. 04 2017 r.    Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego INNONEUROPH A RM sektor farmaceutyczny Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu              20.01. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 22. 02. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 07. 04 2017 r.    Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego  Innowacyjny Recykling  sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu              25.01. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 28. 02. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 21.04 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego        WoodINN sektor leśnodrzewny i
meblarski
Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu              10.02. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 14. 03. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 28. 04. 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego   GAMEINN sektor produkcji gier wideo Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu              3.04. 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 5. 05. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 6. 07 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego  PBSE sektor elektroenergetyczny Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu                     III kwartał  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków III/IV kwartał 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków IV kwartał  2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego INNOOSBZ Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania.  Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu                     III kwartał  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków III/IV kwartał 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków IV kwartał  2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego  INNOSTAL Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania.  Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu                     III kwartał  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków III/IV kwartał 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków IV kwartał  2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego  IUSER sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu                     IV kwartał  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków IV kwartał 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków I kwartał  2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu              03.04.2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 08. 05. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 07. 07 2017 r.    Ministerstwo Rozwoju
 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Wsparcie udzielane jest w celu  zewiękdzenia dostępności specjalistycznch, wysokiej jakości  proinowacyjnych usług , powiązanych  z krajowycmi inteligentnymi przez akredytowane  Ośrodki Innowacji Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu              03.10.2016 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 04. 11. 2016 r.                 zakończenie naboru wniosków 31. 03 2017 r.                       ogłoszenie konkursu                     wrzesień  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków październik 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków kwiecień   2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój Wsparcie udzielane na finansowanie usług  dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw rezlizowanych przez jednostkę  naukową, przyczyniających się do rozowju  ich produktów (wyrobów i usług).  Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu              05.05.2016 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 06. 06. 2016 r.                 zakończenie naboru wniosków 30. 01 2017 r.                       ogłoszenie konkursu                     08. 05  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 08.06. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków luty   2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z  uzyskaniem  i rezalizacją  ochrony praw własności przemysłowej.  Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu                     11. 04  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 16.05. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków grudzień  2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Poddziałanie  3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępnie do rynku kapitałowego - 4 Stock  Wsparcie proejktów, mających na celu  przygotowanie  niezbednej  dokumentacji  do pozyskiwania  zewnętrzynych, źródeł finansowania o charatkerze  udziałowym i dłużnym , w celu wprowadzenia zmian produktowych  lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.  Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu              20.10.2016 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 21. 11. 2016 r.                 zakończenie naboru wniosków 20. 11 2017 r.    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
3.2.1. Badania na rynek   Wsparcie projektów  obejmujących  wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych  przez  przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących  do uruchowmienia produkcji  nowych  produktów  lub  usług z zachowaniem preferencji dla KIS Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu              08.02.2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 13. 03. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 26. 04. 2017 r.                       ogłoszenie konkursu                     październik  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków listopad 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków styczeń 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
3.2.2 Kredyt na innowacje  Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.  Przedsiębiorstwa ( w szczególności MŚP ) jednostek naukowych, klastrów,instystycji otoczenia biznesu ogłoszenie konkursu                     16.01  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 20.02. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 29.03. 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 
3.3.3. Wsparcie MŚP w   promocji marek produktowych  - Go to Brand Wsparcie  przedsiębiorstw  uczestniczacych w branżowych  proggramach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.  Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu                     10.01  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 10.02. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 13.03. 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
4.1.1 Strategiczne programy  badawcze dla gospodarki Program INGA
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR, PGNiG, S.A.-GAZ, SYSTEM S.A. 
Wsparcie badań przemyłowych i/lub eksperymentalnych prac rowojowych  o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć , realizowane przez konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.  Przedsiębiorcy, jednostki naukowe ogłoszenie konkursu                     29.03  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 05.05. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 05.07. 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
4.1.1 Strategiczne programy  badawcze dla gospodarki Wspólne
Przedsięwzięcie z
PKP PLK  
Wsparcie badań przemyłowych i/lub eksperymentalnych prac rowojowych  o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć , realizowane przez konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.   Przedsiębiorcy, jednostki naukowe ogłoszenie konkursu                     III kwartał 2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków III kwartał 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków III 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
 4.1.2. Regionalne agendy naukowo- badawcze Projekty obejmujące badania przemysłowe i / lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.  Przedsiębiorcy, jednostki naukowe ogłoszenie konkursu                     28.04  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 12.06. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 12.07. 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
4.1.4. Projekty  aplikacyjne Projkety apikacyjne ( proejktu obejmujące  badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe reazlizowane przez konsorcja) Przedsiębiorcy, jednostki naukowe ogłoszenie konkursu                     4.08  2017 r.                                      rozpoczecie naboru wniosków 18.09. 2017 r.                 zakończenie naboru wniosków 18.10. 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozowju  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Pooddziałanie  Zadanie Beneficjent Nabór  Instytucja
1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Duże przedsiębiorstwa  1 marzec 2017 Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji) Przedsiębiorcy 1 luty 2017 Narodowy Fundusz Ochrony                                                     Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo; Budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa; Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu Przedsiębiorcy II kwartał 2017  Narodowy Fundusz Ochrony                                                     Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy, budowy sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorcy 1 luty 2017 Narodowy Fundusz Ochrony                                                     Środowiska i Gospodarki Wodnej