TARNÓW / Biznes / Fundusze dla przedsiębiorców

Fundusze dla przedsiębiorców

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Mickiewicza 6, pok. 116;  tel. 14 68 82 820

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Poddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
   GOSPODARKA WIEDZY      
1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach                         
1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe  Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

 Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.
2018-02-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 1.2.3 Bony na innowacje Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. 2018-04-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
   PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA      
 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki        
3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski A. promocja oferty gospodarczej regionu B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne C. promocja innowacyjności D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 2018-07-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP A. opracowanie i wdrażanie strategii
/ planu działalności
międzynarodowej przedsiębiorstwa
B. wdrażanie strategii / planu
działalności międzynarodowej
przedsiębiorstwa
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 2018-09-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP        
3.4.3  Dotacje dla MŚP - Wczesna Faza Rozwoju Dotacje dla MŚP A.Wdrożenia  wyników prac B+R  przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce 2018-04-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.4 Dotacje dla MŚP A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące. 2018-04-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.5.Bony na doradztwo A.bon na specjalistyczne doradztwo mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce 2018-07-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
                    REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA      
4.2 Eko-Przedsiębiorstwa A. głęboka modernizacja
energetyczna budynków
B. inwestycje w zakresie instalacji
wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych14
C. kompleksowy projekt
obejmujący: (a) modernizację
energetyczną budynków, (b)
inwestycje w zakresie instalacji
wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych,
D. rozwój budownictwa
energooszczędnego oraz pasywnego
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 2018-05-01 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
   RYNEK PRACY      
8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian        
8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych a) przedsiębiorcy,
b) instytucje otoczenia biznesu, 
c) partnerzy społeczni i gospodarczy,
d) organizacje pozarządowe.
2018-11-01 Wojewódzki Urząd Pracy
8.4.2 Adaptacja do zmian A. opracowanie i wdrażanie
kompleksowych programów typu
outplacement
a) przedsiębiorcy,
b) instytucje otoczenia biznesu, 
c) partnerzy społeczni i gospodarczy,
d) organizacje pozarządowe.
2018-03-01 Wojewódzki Urząd Pracy
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Wsparcie badań przemysłowych
i eksperymentalnych
prac rozwojowych
lub eksperymentalnych
prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte) ogłoszenie konkursu
1 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
30 maja 2018 r.
ogłoszenie konkursu
16 lipca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
16 sierpnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
14 grudnia 2018 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Wsparcie badań przemysłowych
i eksperymentalnych
prac rozwojowych
lub eksperymentalnych
prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw (regiony słabiej rozwinięte) ogłoszenie konkursu
1 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
29 czerwca 2018 r.
ogłoszenie konkursu
1 sierpnia 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 września 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
30 listopada 2018 r
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Wsparcie badań przemysłowych
i eksperymentalnych
prac rozwojowych
lub eksperymentalnych
prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence
(regiony słabiej rozwinięte)
ogłoszenie konkursu
22 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
28 grudnia 2018 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania Innowacyjny recykling
(regiony słabiej rozwinięte)
InnoNeuroPharm
(regiony słabiej rozwinięte)
INNOMOTO
(regiony słabiej rozwinięte)
INNOship
(regiony słabiej rozwinięte)
ogłoszenie konkursu
23 lipca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
24 września 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
20 listopada 2018 r.
ogłoszenie konkursu
4 czerwca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 sierpnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
2 października 2018 r.
ogłoszenie konkursu
12 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
11 maja 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
10 lipca 2018 r.
ogłoszenie konkursu
5 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
29 czerwca 2018 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. ogłoszenie konkursu
II kwartał 2018 r.  
rozpoczęcie naboru wniosków
II kwartał 218 r.
zakończenie naboru wniosków
II/III kwartał 2018 r.
Ministerstwo Rozwoju 
2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy ogłoszenie konkursu
7 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
10 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
25 października 2018 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój Wsparcie udzielane na finansowanie usług  dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw rezlizowanych przez jednostkę  naukową, przyczyniających się do rozowju  ich produktów (wyrobów i usług). Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu
19 lutego 2018 r.
 rozpoczęcie naboru wniosków 
  22 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
22 listopada 2018 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój Wsparcie będą udzuelana na pokrycie kosztów związanych z  uzyskaniem  i rezalizacją  ochrony praw własności przemysłowej. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu
1 lutego 2018 r.
 rozpoczęcie naboru wniosków 
6 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
29 listopada 2018 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępnie do rynku kapitałowego - 4 Stock Wsparcie proejktów, mających na celu  przygotowanie  niezbednej  dokumentacji  do pozyskiwania  zewnętrzynych, źródeł finansowania o charatkerze  udziałowym i dłużnym , w celu wprowadzenia zmian produktowych  lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji  dla KIS Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu
2 sierpnia 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 września 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 lutego 2018 r.
ogłoszenie konkursu
 14 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
20 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
5 grudnia 2018 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu
15 stycznia 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 lutego 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
24 maja 2018 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego
3.3.3. Wsparcie MŚP w   promocji marek produktowych  - Go to Brand Wsparcie  przedsiębiorstw  uczestniczacych w branżowych  proggramach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ogłoszenie konkursu
1 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
4 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
8 maja 2018 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa. Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
ogłoszenie konkursu
15 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
15 maja 2018 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
 4.1.4  Projekty aplikacyjne Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców). Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
ogłoszenie konkursu
16 kwietnia 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
16 maja 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
16 lipca 2018 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozowju
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Poddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Duże przedsiębiorstwa 2018-01-01 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Poddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych.
1.Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych
(A2B, A2C);
jednostki administracji rządowej, podmioty
podległe jednostkom administracji rządowej lub
przez nie nadzorowane (z wyłączeniem
podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni
partnerzy),
sądy i jednostki prokuratury,
partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami,
partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami naukowymi,
uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla
których podmiotem tworzącym jest minister lub
publiczna uczelnia medyczna
Ogłoszenie o konkursie – kwiecień
2018 r.
Rozpoczęcie naboru maj 2018 r.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa